Våra tjänster

Tre primära affärsinriktningar

Orca Entreprenad AB är ett av Storstockholms ledande företag inom vår nisch. Företaget har tre huvudinriktningar: drift/underhåll/skötsel av utemiljöer och grönytor, finplanering/ramavtal/entreprenader och anläggningsarbeten. Bland de anställda finns markingenjörer, trädgårdsmästare, arborister, besiktningsmän för lekplatser och majoriteten har bas-u/bas-p kompetens. I företaget finns en omfattande maskinpark med grävmaskiner, lastmaskiner, kranbil, lastbil och sopmaskiner samt en fordonsflotta med servicebilar. Vi samarbetar även med duktiga underentreprenörer när specialkompetens behövs eller när vi har hög beläggning med behov av utökad kapacitet.

Läs mer

Drift och underhåll (utemiljöer)

Drift- och underhåll inriktar sig främst på underhållsarbete, skötsel av utemiljöer och grönytor. Tillsyn av natur-, park- och tomtmark med arbetsmoment såsom renhållning, skötsel av gröna och hårdgjorda ytor, gräsklippning, beskärningsarbeten av buskar, träd och häckar samt trädfällning. Säkerhetsbesiktningar och reparationer av lekplatser, planteringar, nyanläggning av parkmiljöer, lekplatser inkl. garantiskötsel. Framförallt arbetar vi med långsiktiga skötselkontrakt, primärt med offentlig sektor exempelvis Huddinge, Botkyrka, Nacka, Solna och Trosa kommuner men även större bostadsföretag såsom Trobo, Stockholmshem, Huge Fastigheter, Balder och Botkyrkabyggen.

Läs mer

Finplanering och ramavtal

Affärsområdet fokuserar på styckesentreprenader och finplanering som är strukturerade i ramavtalsform. Merparten av kunderna är kommuner och större fastighetsägare. Några exempel på befintliga ramavtal är om- och nybyggnation av markanläggningar med Stockholms stad, Botkyrka kommun, Trosa kommun, Botkyrkabyggen och SISAB. Utöver detta så utför vi finplaneringsprojekt åt byggherrar och andra företag som kommer med förfrågningar på enskilda ”styckesentreprenader”, exempelvis Metrolit och HSB.

Läs mer

Anläggning och grundläggning

Anläggning har flera riktningar inom företaget, en del som jobbar med något mindre och medelstora anläggningsprojekt, främst i ramavtalsform med kommuner såsom, Botkyrka, Trosa och Nacka kommuner men även privata fastighetsägare och byggherrar som exempelvis Botkyrkabyggen, Signalisten, Titania och Balder. Inom affärsområdet har vi även en del som arbetar med enskilda större entreprenader, och som i en del fall kan pågå i flera år. Dessa arbeten kan omfatta allt från en VA-schakt i en kommun för att ansluta nya fastigheter till VA-nätet eller knyta samman kommundelar, stadsdelar, till grundläggning för nyproduktion av såväl flerfamiljshus med tillhörande finplanering, ett nytt radhuskvarter eller nyproduktion av en industrilokal eller en ny grundskola.

Läs mer